Η A.C.E.αναλαμβάνει την αναγνώριση, αποξήλωση, επανατερματισμό, καταγραφή και πιστοποίηση των καλωδιώσεων στο Computer room.  
   
Ενδεικτικός κατάλογος έργων: