22.05.2019
 
 
I. TOIXEIA
 
ENYMO :
ONOMA :
HM/NIA ENNHH :
TOO ENNHH :
YHKOOTHTA :
OIK/KH KATATAH :
TPAT/KE YOXPEEI :
IEYYNH KATOIKIA :
:
EMAIL :
EH THN ETAIPEIA :
NTIKO ANTIKEIMENO :
BAMIA :
 
HM/NIA ENHMEPH BIOPAIKOY HMEIMATO
 
( .doc)
 
II. EPAIAKH PATHPIOTHTA-EMEIPIA
 
XPONIKH EPIOO ETAIPEIA EH EPAIA ANTIKEIMENO
PATHPIOTHTE
 
III. OYE
 
ETO EMA EKAIEYTIKO IPYMA EIEO
 
IV. ENE E
 
A EIEO TITO TYXIOY ETO AOKTHH
TYXIOY
 
V. EKAIEYEI
 
A
 
VI. NEI H/Y
 
XPHH EOIMOY
(Hardware)
E POPAMMATIMOY
XPHH OIMIKN
(Software)
 
VII. EIOTHTE /
 
 
VIII. MEO ENEN-YNEMN
 
ENH / YNEMO ETO A' EPAH