Ημερομηνία 22.05.2019
 
Από:
 
 
1. Επωνυμία Επιχείρησης
 
  Διεύθυνση:
  Πόλη: TK:
  Τηλέφωνο: Fax:
  E-mail:
  url:
   
2. Εκπρόσωπος Προμηθευτή / Υπεργολάβου / Συνεργάτη
   
  Όνομα:
  E-mail:
   
3. Στοιχεία Επιχείρησης
   
α. Κλάδος / Δραστηριότητες Επιχείρησης:
 
 
β. Αντιπρόσωπος  
  Κατασκευαστής  
  Προμηθευτής  
  Υπεργολάβος  
 
γ. Αντικείμενο Προμήθειας / Υπεργολαβίας / Συνεργασίας (προς την εταιρεία μας):
 
 
δ. Το παραπάνω αντικείμενο Προμήθειας / Υπεργολαβίας / Συνεργασίας είναι:
  Τυποποιημένο  
  Κατά Παραγγελία (Custom-made)  
 
ε. Τζίρος:  
  Αριθμός έργων / έτος: τεμ.
  Αριθμός Πελατών:  
 
ζ. Προσωπικό (σύνολο):
  Διοίκηση Παραγωγή Ποιότητα
 
4.  
 
α. Εφαρμόζετε Σύστημα Ποιότητας;
  ΝΑΙ ΟΧΙ
 
β. ISO 9001 ISO 9002 EN 45001
  Άλλο
 
γ. Είναι πιστοποιημένο;  
  ΝΑΙ ΟΧΙ
 
δ. Φορέας Πιστοποίησης:
  Χρονολογία Πιστοποίησης:
  Αριθμός Πιστοποίησης:
 
* Αν έχετε απαντήσει "ΝΑΙ" στην ερώτηση 4γ, τότε παρακαλούμε επισυνάψτε αντίγραφα των πιστοποιητικών και στείλτε το ερωτηματολόγιο χωρίς να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις.
 
Αποστολή Πιστοποιητικού (Μορφή .jpg):
5.  
 
α. Εφαρμόζετε Συστήματα Ελέγχου / Διασφάλισης Ποιότητας;
  ΝΑΙ ΟΧΙ
β. Διαθέτετε Εγχειρίδιο (Διασφάλισης) Ποιότητας;
  ΝΑΙ ΟΧΙ
γ. Έχουν όλοι οι εργαζόμενοι πρόσβαση σε αυτό;
    ΝΑΙ ΟΧΙ
 
6. Αξιολογείτε / ενημερώνετε συστηματικά το Εγχειρίδιο Ποιότητας;
 
    ΝΑΙ ΟΧΙ
  Από ποιον;
 
7. Πότε και πώς ελέγχετε / αξιολογείτε τους προμηθευτές / υπεργολάβους / συνεργάτες σας;
 
 
 
8. Πώς εξασφαλίζετε την ικανοποίηση των ζητούμενων προδιαγραφών των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχετε - χρησιμοποιείται στην Εταιρεία μας;
 
 
 
9. Ειδοποιείτε σε περίπτωση εξοπλισμού εκτός προδιαγραφών;
 
      ΝΑΙ ΟΧΙ
  Πώς;
 
10. Εφαρμόζετε διαδικασία ανάκλησης ελαττωματικών προϊόντων / επανάληψης εργασιών;
 
 
  Σε ποιες περιπτώσεις;
 
11. Ενημερώνετε πριν τη διεξαγωγή εργασιών επισκευής;
 
    ΝΑΙ ΟΧΙ
  Ποιον (από την εταιρεία μας);
 
 
12. Εξασφαλίζετε και πώς ιχνηλασιμότητα στην παραγωγή σας / παροχή υπηρεσιών;
 
 
 
13. Εκδίδονται αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά για τον παρεχόμενο εξοπλισμό / εργασίες; Διευκρινείστε:
 
 
 
14. Σημαίνεται ο εξοπλισμός της εταιρείας μας (με ή χωρίς εργασίες επ'αυτού);
 
 
 
15. Πώς μεταχειρίζεστε τα εκτός προδιαγραφών υλικά;
 
 
  Αποθηκεύετε αυτό το υλικό ξεχωριστά;
 
 
16. Εφαρμόζετε τυποποιημένες διαδικασίες παραγωγής;
 
 
  Πότε / Πώς ενημερώνονται;
 
 
17. Αναφέρατε το είδος και την έκταση των επιθεωρήσεων και ελέγχων που πραγματοποιείτε:
 
 
 
18. Χρησιμοποιείτε πρότυπες κατασκευές;
 
 
  Κάθε πότε και και πού ελέγχονται / διακριβώνονται;
 
 
19. Υπάρχουν διαδικασίες εντοπισμού Μη Συμμορφώσεων και Διορθωτικών Ενεργειών;
 
 
 
20. Υπάρχουν και έχετε διαθέσιμα αρχεία Εκπαίδευσης Προσωπικού;
 
 
 
21. Πώς αντιμετωπίζονται τα Παράπονα Πελατών;
 
 
 
Υπάρχουν και έχετε διαθέσιμα αρχεία Παραπόνων;
 
 
22. Παρακολουθείτε - μετράτε τα χαρακτηριστικά ποιότητας των προϊόντων;
 
 
 
23. Παρακολουθείτε - μετράτε τις διεργασίες λειτουργίας της Εταιρείας σας; (Αναφέρατε ποιες και με ποιο τρόπο)
 
 
 
24. Υλοποιείτε συστηματικά βελτιώσεις στα παραγόμενα προϊόντα / παρεχόμενες υπηρεσίες; (Αναφέρατε από δύο [2] παραδείγματα)
 
 
 
25. Αναφέρατε πελάτες που σας συστήνουν ως Προμηθευτή / Υπεργολάβο / Συνεργάτη;